Organisatie en structuur van toezicht op kinderopvang in Nederland

Inleiding

Wij kennen standaard de (on)verwachte controle die de kinderopvangondernemer met enige regelmaat wacht. Waar controles bij gastouderbureaus normaliter jaarlijks en aangekondigd zijn, worden gastouders eens in de x aantal jaar onaangekondigd gecontroleerd, afhankelijk van gemeentebeleid en risicoprofiel. Kinderdagverblijven worden jaarlijks onaangekondigd gecontroleerd.

Naast deze reguliere controles vinden er, vaak naar aanleiding van signalen, onaangekondigde inspecties plaats, nadere inspecties aan de hand van een handhavingstraject, etc.

Hoe werkt het toezicht op de kinderopvang in Nederland nu precies? Hoe is het georganiseerd? In dit artikel gaan wij hier iets dieper op in.

Toezicht volgens de Wet Kinderopvang

Vanuit de wet kinderopvang heeft de minister het toezicht gedelegeerd aan het college van burgemeester en wethouders in een gemeente. Deze wijst, ook weer geregeld in de wko (art. 1.61 lid 2) de directeur publieke gezondheid van de GGD aan om dit toezicht te regelen.

Deze GGD’s zijn regionaal georganiseerd en zijn een publiekrechtelijke openbare rechtspersoon. Een regionale GGD kan meerdere gemeentes als klant hebben.

De gemeentes worden vervolgens op hun toezicht gecontroleerd door de inspecteur-generaal van het onderwijs. Ook hiervan worden weer rapporten gemaakt. Tevens stelt de onderwijsinspectie een jaarlijks rapport op en houdt het lijsten bij met A, B of C gemeentes. A zijn gemeentes die aan alle richtlijnen voldoen, B vertoont haperingen en bij C is het slecht geregeld. Op dit moment zijn er geen C gemeentes, 2 B gemeentes, de overige gemeentes staan op de A lijst.

Velen denken dat boven de GGD de GGD GHOR Nederland staat. Dit is niet het geval. GGD GHOR is een separate stichting, met als doel het behartigen van de belangen van haar leden, de regionale GGD’s ondermeer. Daarnaast draagt men bij aan oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. En voert projecten uit.

Hoe ziet een inspectietraject eruit?

Stel u krijgt bezoek van een inspecteur, al dan niet begeleid door een collega. Zij komen bij u voor de reguliere jaarlijkse controle in uw gastouderbureau of kinderdagverblijf. Hoe ziet het proces er nu compleet uit?

Tijdens de voorbereiding van hun bezoek en het bezoek zelf controleren zij een aantal documenten, denk hierbij aan VOG’s en diploma’s. Feitelijk werken zij een standaard opgesteld controleprotocol af, die u weer terugziet in het conceptrapport dat u ontvangt. Deze rapporten en controlepunten worden aangeleverd door het ministerie en zijn ook door u te downloaden.

Naast de documentatie wordt in het geval van een gastouder of kinderdagverblijf ook een rondgang gemaakt door de locatie en wordt een observatie gedaan. Ook wordt uw kennis van het geldende pedagogsich beleidsplan met alle daarbij behorende documenten, alsmede de meldcode getoetst.

Al deze gegevens worden verzameld en geanalyseerd en verwerkt in een conceptrapport. Dit conceptrapport dient u binnen 6 weken na de inspectie te ontvangen. U krijgt vervolgens twee weken de tijd om een zienswijze in te dienen.

Na deze twee weken wordt het rapport definitief. De GGD heeft vervolgens drie weken de tijd om het rapport te verwerken in het LRK. Tevens wordt het rapport naar de gemeente gezonden, ter kennisname of voor verdere actie.

Hoe nu verder?

Wij gaan even van een negatief scenario uit. De GGD heeft in haar inspectie onvolkomenheden geconstateerd en adviseert de gemeente te handhaven. De gemeente zal u een brief sturen met daarin een aankondiging van maatregelen die zij willen gaan nemen. In de brief zal ook een hersteltermijn staan. U heeft deze tijd om de geconstateerde gebreken te herstellen. U kunt ook bezwaar aantekenen. Hiervoor heeft u zes weken de tijd.

Let op! Gemeentes willen wel eens, om soms onduidelijke redenen afwijken van deze gang van zaken. Een reden kan zijn dat er een dwingende reden is om u te sluiten, de kinderen zijn in gevaar of er is een ander bijzonder ernstige situatie. De gemeente pakt dan door. Hun beslissing kan dan later getoetst worden in bijvoorbeeld een procedure bij de bestuursrechter.

Als de gemeente een hersteltermijn heeft bepaald, dan voert de GGD aan het eind daarvan een nadere inspectie uit op de handhavingspunten. Dit rapport wordt direct definitief, u kunt geen zienswijze meer indienen. Aan de hand van dit rapport besluit de gemeente hoe zij verder gaan in het handhavingstraject. Als de fouten zijn hersteld kan de gemeente het handhavingstraject sluiten. Zij kan echter dan nog wel een ‘last onder dwangsom’ opleggen, zodat u bij hernieuwde overtreding direct een boete verbeurt.

Als de fouten niet zijn hersteld kan de gemeente een variëteit aan maatregelen nemen, waaronder het opleggen van een exploitatieverbod. Uw opvangvoorziening of gastouderbureau moet dan sluiten. Als de fouten zijn hersteld, dient u een nieuw verzoek tot exploitatie in te dienen bij de gemeente.

Kwaliteit

In veel gevallen zullen beslissingen van de GGD gebaseerd zijn op goede waarnemingen. Een controlesysteem draagt dan ook bij aan het verhogen van de kwaliteit. Bij onjuiste waarnemingen of fouten in rapporten ontstaat een onterecht handhavingstraject. Het indienen van een goede zienswijze en het herstellen van feitelijke onjuistheden in het rapport is dan essentieel voor uw positie in dit traject.

Wilt u meer weten, of heeft u een probleem? Neem vrijblijvend contact met ons op.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *