Het Persoonsregister

Na de nodige horten en stoten is het Persoonsregister in de Kinderopvang inmiddels wel op stoom. Inmiddels lazen wij diverse malen verhalen op Facebook over effecten die registratie heeft, vandaar dat wij de afgelopen dagen wat nader onderzoek naar het Persoonsregister hebben gedaan.

Het register is in de Wet Kinderopvang geïmplementeerd door het aanpassen van deze wet en het Besluit landelijk register kinderopvang, register buitenlandse kinderopvang en personenregister kinderopvang.

Met name voor gastouders houdt dit een verzwaring van de regeldruk en een verantwoordelijkheid in. Een ieder die structureel aanwezig is (1/2 uur per 3 maanden), dient voordat er een correcte toegang tot de opvanglocatie kan worden verkregen, in het persoonsregister te zijn opgenomen en gekoppeld. Een volwassen zoon of dochter met sterk wisselende relaties brengen dan al snel een enorm administratief circus op gang.

In het persoonsregister worden de volgende personen opgenomen:

  • bestuurders en houders van kinderopvangorganisaties
  • gastouders en hun volwassen huisgenoten
  • vaste en tijdelijke medewerkers, uitzendkrachten, stagiairs, vrijwilligers en zelfstandigen
  • administratief personeel met toegang tot gegevens van kinderen
  • iedereen die woont op een opvanglocatie of er structureel aanwezig is tijdens opvanguren.

[Bron: DUO / wettelijke basis WKO 1.50 lid 3]

Een punt dat met de invoering van het persoonsregister opnieuw voor het voetlicht komt is de verantwoordelijkheid voor de inschrijving en/of koppeling. Bij een kinderdagverblijf/bso is dit een duidelijk gegeven en is de problematiek van de vorige alinea minder aan de orde.

Bij gastouders is in het eerder genoemde besluit de houder van het gastouderbureau aangewezen als bewerker van de informatie (de link naar de AVG). Het gastouderbureau dient van nieuwe personen de VOG te ontvangen en de koppeling te kunnen maken. Niet meer van toepassing zijnde personen dienen door het gastouderbureau te worden beëindigd.

Inmiddels hebben wij ook al diverse meldingen gezien van gastouderbureaus die door gemeentes worden aangesproken op het aanwezig zijn van een persoon bij een gastouder die niet in het persoonsregister is ingeschreven. Hiervoor worden door gemeentes uiteenlopende boetes bepaald, die alle meerdere duizenden euro’s zijn.

De vraag rijst of er een wettelijke grondslag is voor het opleggen van een boete aan een gastouderbureau. In de wet en het besluit is hierover niets opgenomen. Een wijziging kan immers slechts worden doorgegeven als deze bekend is bij het gastouderbureau. De WKo stelt bijvoorbeeld inzake mutaties in het LRK, dat wijzigingen door het gastouderbureau onverwijld dienen te worden doorgegeven, “..nadat deze wijziging hem bekend is geworden.”

 

Waar de gemeente deze boete resoluut kan opleggen aan een gastouder, vinden wij dat minder voor de hand liggen bij een gastouderbureau. Het valt of staat dan wel met direct een goed inhoudelijk verweer richting GGD/gemeente.

 

Een ander aspect dat zich op dat moment opdringt is de aansprakelijkheid van gastouder richting -bureau. Is het bureau (tijdig) geïnformeerd? Het zijn situaties die je liever wilt voorkomen. Het is dan ook van het grootste belang om (aankomende) wijzigingen tijdig door te geven aan de bureaus waarmee u als gastouder werkt. Voor een gastouderbureau is het zaak om regelmatig contact te hebben met haar gastouders en hierbij ook expliciet te informeren naar wijzigingen, plannen, en dergelijke.

Voorkomen is beter dan genezen betalen.

 

Wilt u meer weten, of heeft u assistentie nodig? Ga naar contact en kies uw methode om contact met ons op te nemen. Tevens hebben wij iedere maandagavond digitaal spreekuur tussen 20 en 22 uur via onze Facebook themagroepen.