IKK: De Babyspecialist

  • Bericht auteur:
  • Berichtcategorie:IKK

Deze week kijken wij naar Pijler 3 van de IKK, en dan met name de tweede alinea. Hier wordt geduid op specifieke competenties van medewerkers bij met name de opvang van baby’s. Rondom de opvang van baby’s worden een aantal kernbegrippen uit de IKK gekoppeld. Ik doel met name op de veilige en vertrouwde omgeving, vaste groepen en gezichten en de beroepskracht kind-ratio.

De BKR en de vaste gezichtenregel leiden tot een zware belasting en hebben een sterk kostprijsverhogend effect op de opvang van baby’s. In een latere blog gaan wij hier nader op in, temeer daar rondom met name de BKR nog een hoop discussie is.

Specialisatie

Wij richten ons op de koppeling van pijler 3 aan maatregel 21 uit pijler 4. Hier ligt de basis aan de eis om specifiek opgeleide specialisten voor de opvang van baby’s op de opvang te hebben.

 

De opleidingen die geschikt zijn voor de specialisatie tot baby expert, worden vooraf door de cao-partners goedgekeurd. Op de website van de FCB zijn deze opleidingen terug te vinden. Om te voldoen aan de gestelde eisen, dient iedere pedagogisch medewerker die op een babygroep werkzaam is, opgeleid te worden tot babyspecialist.

Laten wij eerlijk zijn: het omgaan met baby’s vergt speciale vaardigheden. Uw kleinste klanten kunnen nog niet praten, maar maken tegelijkertijd de grootste ontwikkeling door. Zij hebben behoefte aan geborgenheid, veiligheid en interactie. Aan één stuk door zuigen zij indrukken op en ontwikkelen tegelijkertijd hun hersenen en lichaampje. Zij gaan steeds verder zien, waarmee de binnenkomende indrukken verveelvoudigen. Een steeds wisselende omgeving en gezichten leidt dan ook snel tot verhogende cortisol levels: stress!

Pijler 3: Stabiliteit in de praktijk en meer ruimte voor pedagogisch maatwerk

Een vertrouwde en veilige omgeving is een noodzakelijke voorwaarde voor de ontwikkeling van het kind. De stabiliteit in een kinderopvangorganisatie moet worden gerealiseerd vanuit het perspectief van het kind. Vaste groepen, vaste gezichten, vaste ruimten en een vast dagritme zijn hierbij belangrijke randvoorwaarden.

Aandachtspunten hierbij zijn dat de opvang van baby’s om specifieke competenties en kennis van de pedagogisch medewerkers vraagt. Scholing op dit onderwerp is dus van belang. Daarnaast beïnvloeden verschillende factoren de tijd en aandacht die de pedagogische medewerker, daadwerkelijk kan besteden aan een baby, bijvoorbeeld de BKR, en praktische aspecten zoals neventaken die moeten worden uitgevoerd.

Een vaste pedagogische medewerker, die vertrouwd is voor de baby, is een zeer belangrijke voorwaarde voor het bieden van sociaal emotionele veiligheid. Immers; een vertrouwde volwassene begrijpt de stressfactor, weet beter waar de baby behoefte aan heeft en kan hier vervolgens naar handelen.4 In dit akkoord wordt daarom het vaste gezichtencriterium en de beroepskracht-kindratio voor baby’s aangescherpt, en wordt een werkwijze voor toezichthouder ontwikkeld zodat de toezichthouder signalen van ouders ten aanzien van de stabiliteit van de opvang meeneemt bij zijn oordeel over de situatie ter plekke.

Pijler 4: Kinderopvang is een vak. We investeren in de kwaliteit van beroepskrachten.

Een specialist kan door de verkregen vaardigheden op een rustige en ervaren manier de baby zodanig verzorgen, dat deze niet uit het evenwicht raakt. Zij is getraind in sensitieve responsiviteit. Vanuit haar opleiding, maar ook doordat zij haar ‘klanten’ door en door kent.

 

Planmatig leidt de babyopvang to een flinke puzzel, die veel variabelen bevat. U dient immers te voldoen aan de beroepskracht-kindratio, het vaste gezichtenprincipe (2 per baby), de opleidingseis en de beschikbaarheid van de pedagogisch medewerkers die voldoen.

De aanpassingen in de BKR hebben een sterk kostprijsverhogend effect. In de beschikbare onderzoeken is geen verder onderzoek gedaan naar de opleidingskosten voor de baby specialisatie. Hoewel er tot 2023 tijd is om medewerkers op te leiden, is het raadzaam om zo spoedig mogelijk uitvoering te geven aan dit beleid.

 

Maatregel 21

Om de ontwikkeling van beroepskrachten te stimuleren zetten cao-partijen in de kinderopvangsector in op de uitrol van een landelijk systeem van permanente scholing. Kinderopvang is een specialistisch vak, zorg voor baby’s is iets anders dan het begeleiden van peuters, of 10-jarigen. Partijen uit de sector en SZW bezien gezamenlijk op welke wijze binnen permanente educatie kan worden ingezet op aanvullende scholing voor beroepskrachten die werken met kinderen, gericht op het verzorgen en het ondersteunen van kinderen in hun ontwikkeling. Vooruitlopend op specifieke aandacht voor de babyopvang kan hierbij ook gedacht worden aan modules met als aandachtsgebied de ontwikkeling van zeer jonge kinderen.

Wij hebben vanuit KiK nagedacht hoe wij een praktische invulling konden geven aan de bovenstaande variabelen. Dit heeft geleid tot de ontwikkeling van een opleiding tot babyspecialist, die door de cao-partners is goedgekeurd en als zodanig ook is gepubliceerd op de website van het FCB.

 

Bij de ontwikkeling van de cursus en de uitwerking van de vermarkting hebben wij ons de vraag gesteld hoe op een praktische manier een kinderdagverblijforganisatie gebruik kan maken van deze opleiding. Hierbij kwamen wij tot de volgende gedachte: de pedagogisch medewerker die gebruikt maakt van de opleiding wordt daarin al voorzien van een aantal tools, zoals een cursusboek, toegang tot een kennisbank, etc. Deze kennis en toegang kan binnen een vestiging eenvoudig worden gedeeld. Dit betekent dat voor de ‘meekijkers’ niet meer een volledig cursuspakket met bijkomende kosten hoeft te worden berekend.

 

De door ons ontwikkelde opleiding bestaat kort gezegd uit een drietal fases:

  1. Het theoretisch deel. Dit is een e-learning module, online beschikbaar. Bij het behalen van de toets wordt de toegang verdiend tot:
  2. Een workshop. Deze vinden plaats van vrijdagavond tot zondagmiddag en worden georganiseerd in een locatie op de Veluwe. De verzorging is inclusief;
  3. Een praktijkdeel, wat op de eigen locatie doorlopen kan worden. De deelnemer wordt hier vervolgens geëxamineerd.

 

Door de gekozen opzet drukt de opleiding minimaal op de beschikbare uren. De pedagogisch medewerker hoeft feitelijk niet te worden uitgepland, maar wordt toch niet belast met wekenlang in de avond naar bijeenkomsten. Ook het praktijkgedeelte vindt plaats in de eigen groep op de eigen opvanglocatie, met opdrachten die tijdens de werkzaamheden worden uitgevoerd.

 

Wilt u meer weten over de opbouw van de cursus en de voordelen van meerdere deelnemers per locatie? Volg deze link, of download de brochure hieronder.

Download hier de brochure