De Extern Pedagogisch Coach

  • Bericht auteur:
  • Berichtcategorie:IKK

Begin september schreven wij een blog over de pedagogisch coach en beleidsmedewerker, als eerste in een serie over maatregelen die volgen vanuit de wet IKK. Deze pedagogisch coach vloeit voort uit pijler 4 en maatregel 16 van deze wet en dient ter verhoging van de kwaliteit van de beroepskracht.

In het artikel gaven wij al aan dat deze kwaliteit verhogende maatregel een zware wissel trekt op de kleinere kinderopvangorganisatie. Waar voorheen beleid werd geschreven door de ondernemer, zal deze, wanneer zijn of haar opleiding niet voldoende is, de beleidsmedewerker moeten gaan inschakelen, zo kwam tijdens één van onze bezoeken aan door de overheid gegeven presentaties naar voren.

Onze bezwaren tegen een beleidsmedewerker/coach, wij zullen haar vanaf hier voor het leesgemak coach noemen, zijn gestoeld op twee hoofdpunten: de gezagsverhouding en het financiële aspect.

De gezagsverhouding

De overheid geeft aan dat een coach als pedagogisch medewerker formatief meetellend mag worden ingezet. Op dat moment heeft zij overigens zelf ook recht op coaching. Wie verzorgt dat? De vraag is ook hoe een collega hier zelf mee omgaat. Wordt zij geobserveerd? Hoort zij handelingen terug bij een coaching gesprek?

Pijler 4. Kinderopvang is een vak. We investeren in de kwaliteit van beroepskrachten. 

“Heel bepalend voor de kwaliteit van de dagelijkse praktijk is de kwaliteit van de beroepskrachten. Kennis over de ontwikkeling van kinderen en passende vaardigheden van pedagogisch medewerkers zijn van groot belang. Om de pedagogische kwaliteit te verhogen gaan we verder investeren in de kwaliteit van de beroepskrachten, daarbij vergen alle ontwikkelingsfasen van kinderen specifieke kennis en vaardigheden bij beroepskrachten. Organisaties beschikken daartoe over een opleidingsplan.

Partijen zijn het erover eens dat er minimum-eisen gesteld moeten worden aan de inzet van pedagogisch beleidsmedewerkers, die worden ingezet voor de coaching van beroepskrachten en de verbetering van de pedagogische kwaliteit. Partijen zijn het erover eens dat hiertoe een combinatie van wettelijke normering en focus op output in de praktijk noodzakelijk is, zodat een ondergrens gegarandeerd wordt en tegelijkertijd ruimte voor maatwerk in de uitvoering wordt geboden. Kinderopvang is een vak. Dat betekent ook dat enkel beroepskrachten die gekwalificeerd zijn formatief worden ingezet.”

Volgens de wetgever zou dit niet kunnen, want tijdens een observatie mag de coach niet formatief meetellen. Maar niets menselijks is ons, en dus ook de coach, vreemd.

Hoe kan een coach uit de groep stappen en een objectieve observatie doen? Dit overbrengen aan haar collega? Let wel: het is geen aanval op de coaches die reeds bij organisaties in dienst zijn, het is meer een vraag ter bescherming van hen.

Hoe gaat een (bijvoorbeeld lager opgeleide) ondernemer om met een advies van een coach, vooral als dit door de omstandigheden toch kritischer van aard is?

Het zijn punten die ons zorgen baren. Het is dan ook niet alleen preken voor eigen parochie om te stellen dat een coach vanaf een korte afstand tot de organisatie een veel vollediger beeld van deze organisatie heeft en daardoor gerichter kan werken.

Financiële druk

Hoewel diverse partijen nog over elkaar heen buitelen om uit te vechten hoeveel procent kostenstijging de IKK maatregelen nu precies veroorzaken, is er geen wiskundige nodig om in te zien dat met name voor kleinere organisaties het kostenaspect buitenproportioneel dreigt te zijn.

Maatregel 16

“Alle beroepskrachten krijgen recht op ‘coaching on the job’ door een pedagogisch coach/beleidsmedewerker. Deze pedagogisch coach/beleidsmedewerker wordt ook ingezet voor het maken van pedagogisch beleid. Voor de inzet van deze pedagogisch beleidsmedewerkers (minimaal HBO-niveau op het gebied van pedagogiek) zijn de volgende eisen overeengekomen. De eisen aan de pedagogisch beleidsmedewerkers worden geleidelijk ingevoerd. De minimuminzet van pedagogisch beleidsmedewerkers in de kinderdagopvang, het peuterspeelzaalwerk en de buitenschoolse opvang wordt bepaald volgens de volgende formule: Op een nader te bepalen moment en een nader te bepalen wijze wordt het aantal FTE beroepskrachten dat de organisatie (alle vestigingen bijeen opgeteld) in dienst heeft, vastgesteld. Op basis van dit aantal FTE beroepskrachten binnen de organisatie wordt de minimuminzet van pedagogisch beleidsmedewerkers bepaald volgens de volgende formule: Y beleidsvormingsuur per maand maal het aantal FTE beroepkrachten op de peildatum (deze uren zijn bovenformatief en mogen breed worden ingezet voor alle beleidsmatige en andere taken die gericht zijn op de verbetering van de pedagogische kwaliteit) + Z coachingsuren per maand maal het aantal FTE beroepskrachten op de peildatum (deze uren zijn formatief en worden ingezet voor het coachen van beroepskrachten op de groep). De minimumeis geldt op organisatieniveau. Organisaties mogen zelf bepalen hoe zij de inzet van pedagogisch coach/beleidsmedewerkers verdelen over hun vestigingen en hoe zij de verhouding tussen coachen en beleidsvorming op de vestigingen vormgeven. Hierin wordt ruimte voor maatwerk geboden.”

Of je nu iemand omschoolt of aanneemt, de kosten stijgen, maar ook de risico’s. Hoe ga je om met langdurige uitval of vertrek van een pedagogisch coach? Niet alleen een verdrietig, maar ook een groot bedrijfseconomisch risico dat wordt gelopen.

Om kosten in de hand te houden en tegemoet te komen aan deze kwaliteit verhogende maatregel, zou je de kosten van de inzet van een coach flexibel moeten maken, net als de inzet zelf.

Hoewel de wet stelt dat de inzet van vrijwilligers niet is toegestaan, laat de wet ruimte voor de inzet van extern ingehuurde krachten. Op deze manier kunt u de benodigde uren ‘inkopen’, waarmee u grip krijgt op uw budget en de kosten kunt afkaderen en koop je de hiervoor genoemde risico’s af.

Landelijk netwerk

Bij KiK Pedagogiek hebben wij een landelijk netwerk van pedagogisch coaches opgebouwd. Deze coaches hebben alle de vereiste opleiding en kunnen flexibel worden ingezet.

Hiermee voldoet u aan de wettelijke eisen en koopt u precies voldoende uren in die benodigd zijn voor uw situatie.

Wilt u meer weten? Volg deze link voor meer informatie, of een vrijblijvend gesprek.

Informatie en vragen over de IKK

KiK Pedagogiek heeft op Facebook een groep opgezet waar u vragen kunt stellen of kunt discussiëren over de IKK. Iedere maandagavond tussen 20 en 22 uur zitten wij paraat om in onze groepen vragen te beantwoorden.

Download hier de brochure